ผลงาน “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการนอนหลับเพื่อสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

30 สิงหาคม 2564

             ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมมือกับบริษัท ที เอส ที เฮลท์ จำกัด) ผลิตผลงาน “Avan propo Bee”  ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการนอนหลับเพื่อสุขภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลก ปี 2020 (2020 Kaohsiung International Invention Design and Expo, 10-12 December, 2020, Kaohsiung, Taiwan) และรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์
อ่านรายละเอียดที่ https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20210826/dgjlrswxz458.pdf

ก่อนหน้า

เศรษฐกิจทรุด ร้อนถึงวงการโคนม อ.ส.ค.ศึกษาธุรกิจนมบน "แพล็ตฟอร์ม" หวังโตยั่งยืน

ถัดไป

นวัตกรรม “Beyond Zinc Oxide Beyond Sunscreen” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ