หน่วยงานประชาสัมพันธ์คือใคร

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมภาพลักษณ์ องค์กรและ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ จัดทำสื่อ social media ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่ เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ภารกิจหน่วยงาน

ด้านสื่อออนไลน์

Website kasetsart, Website PRKU, Facebook, Twitter, Instragram, Youtube, KUChannel, PRKUNEWS

บริการดาวน์โหลด

KU CORPORATE IDENTITY