KU Media

Application i cassava เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

KU Digital Platform 
Application  i cassava เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 
ดาวน์โหลดฟรี บนระบบ Android
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบจบด้วยคุณภาพ ได้ค่าตอบแทนสูง 
ช่วยพยากรณ์ผลผลิตได้ในอนาคต 

5 พฤษภาคม 2565