KU Media

วบศ. มก. จับมือ สพม.กท. เขต 2 เพิ่มช่องทางการศึกษา เชื่อมโยงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ผศ.นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการการพัฒนาศั

14 มิถุนายน 2567