บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

: นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หน่วยสื่อสารองค์กร

และส่งเสริมภาพลักษณ์

หน่วยผลิตสื่อ

และสารสนเทศ

หน่วยบริหาร

และธุรการ