บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

จุไร เกิดควน

: นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปฏิบัติงานภารกิจหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หน่วยสื่อสารองค์กร

และส่งเสริมภาพลักษณ์

หน่วยผลิตสื่อ

และสารสนเทศ

หน่วยบริหาร

และธุรการ