เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

30 สิงหาคม 2564

              ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง หัวหน้าทีมวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ และนิสิตปริญญาโท ได้แก่นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นายธุวานนท์ มิ่งเจริญผล นายพลวิชญ์ คงกลิ่นสุคนธ์ นายกฤษฎา สุริศรี ร่วมสร้างผลงานในการเก็บขยะในแหล่งน้ำทั้งในน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเล และในทะเล เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิด ไอพ่น KU Trash Sweeper V3 ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ปลดปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำขณะใช้งาน แบตเตอรีที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้า โดยชาร์จไฟฟ้าได้ทั้งจากไฟฟ้าตามบ้านเรือน
อ่านรายละเอียดที่ https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20210614/afipsuvxyz46.pdf

 

ก่อนหน้า

นวัตกรรม “Beyond Zinc Oxide Beyond Sunscreen” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

ถัดไป

B-Share Smart Box คว้ารางวัลชนะเลิศ