ทรงบรรยายพิเศษแก่นิสิตคณะสัตวแพทย์ มก.

5 พฤศจิกายน 2564

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หน้าที่ 6

ก่อนหน้า

ภารกิจสุดท้ายสู่แหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าใต้ผืนทะเล (2)

ถัดไป

มก.ลดหย่อนค่าเรียนเทอม 2