นิสิต ป. เอก คณะวิศวฯ มก. นำเทคนิค Crystal engineering สร้าง “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ สำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว”

7 กันยายน 2564

          นายพัสกร สอนประสาร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานนวัตกรรม “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์มีพลังสะสมรวมในการผลิตต่ำเป็นพิเศษสำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว” (Innovative cement composite with ultra-low embodied energy for the green architecture) ได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม คือ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักวิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทพร คงคะจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ Excusive Advisor บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) 

        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
         https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20210902/acehijlpqsu8.pdf  
ก่อนหน้า

B-Share Smart Box คว้ารางวัลชนะเลิศ

ถัดไป

เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ