นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้า 4 รางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

21 กันยายน 2564

           นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คว้า 4 รางวัล จากการประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging: ST) ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (ThaiStar Packaging Awards 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน”(Sustainability for Next Normal) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-DC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAX ASAIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการกองประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยได้ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทจากทั่วประเทศ จำนวน 245 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผลงาน ของนิสิตภาควิชาฯ เข้ารอบสุดท้ายถึง 10 ผลงาน โดยมี อาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

อ่านเพิ่มเติมที่
https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20210927/bchklnpvyz04.pdf

ก่อนหน้า

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 และที่ 2 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ปี 2556

ถัดไป

“บดินทร์ เเพงชัยภูมิ” นิสิต ปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง