KU Media

One – Day Trip “ความหลากหลาย สรีระและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

คณะประมง มก.จัดกิจกรรมค่าย Science & Mathematic Day ในรูปแบบ One – Day Trip ให้แก่น้องๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์

16 กันยายน 2565