การบรรยายพิเศษเรื่อง “บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี”
 
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี” จัดโดยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศูนย์นานาชาติสิรินธร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]