KU Media

สัมภาษณ์พิเศษ น้องจั๊ม นิสิตใหม่ KU 82

“ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม 
และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น “
สัมภาษณ์  นายอภิรุณ บุญมี  หรือ น้องจั๊ม
นิสิตใหม่ KU 82 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565