พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน ๑๓,๖๓๐ ราย โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปริญญากิตติศักดิ์แแก่ ผู้ทรงวุฒิ รวม 9 ราย คือ

ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา

นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

นาวาตรี วิชา ยุกตานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา

นายปราโมทย์ ไม้กลัด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.อีริค ดูเบรค ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
- 26 ตค.58 - 27 ตค.58 - 28 ตค.58 - 29 ตค.58 - 30 ตค.58 -
[Back]