พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม แด่ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และขอพระราชทานถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การศึกษาพิเศษ แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2548 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
[Back]