พิธีเปิด “อาคารศรีรัศมิ์”
 

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารศรีรัศมิ์” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณาจารย์และนิสิตเฝ้ารับเสด็จ

“อาคารศรีรัศมิ์” เป็นอาคารสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 19,090 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ใช้เป็นอาคารหลักด้านการบริหาร การเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา ศาลจำลอง และห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้รวม 99,500,000 บาท และค่าเครื่องปรับอากาศจากเงินรายได้คณะจำนวน 12,463,000 บาท

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]