ม. เกษตร รับตรง ป. ตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ

 

 

.    โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560   

  .    ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนน IELTS  เฉลี่ยรวม 5.0 หรือ คะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ค่าสมัครคนละ 1,300 บาท รับสมัครทาง e-mail : bsta.agr@ku.ac.th,fagrmrp @ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
.    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการ ฯ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0-2942-7146 หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ http://bsta.agr.ku.ac.Th /new_th/?p=631
 
 
 
 
 

( นางยุพดี  คล้ายรัศมี )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]