ม. เกษตร เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท – เอก
 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

 

 

.          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 โดย ภาคต้น รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคปลาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2560

  ..        ผู้สนใจสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8445 ต่อ 202 และ 225 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูล และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.ku.ac.th
.    
 
 
 
 
 

( นางยุพดี  คล้ายรัศมี )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]