พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารศรีรัศมิ์”

DSC_0001
8/3/2553 10:56:14
Size (KB)  :  322 KB
DSC_0002
8/3/2553 10:56:16
Size (KB)  :  417 KB
DSC_0003
8/3/2553 10:56:18
Size (KB)  :  497 KB
DSC_0004
8/3/2553 10:56:20
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0005
8/3/2553 10:56:21
Size (KB)  :  423 KB
DSC_0006
8/3/2553 10:56:23
Size (KB)  :  363 KB
DSC_0007
8/3/2553 10:56:25
Size (KB)  :  381 KB
DSC_0008
8/3/2553 10:56:28
Size (KB)  :  404 KB
DSC_0009
8/3/2553 10:56:30
Size (KB)  :  387 KB
DSC_0010
8/3/2553 10:56:32
Size (KB)  :  310 KB
DSC_0012
8/3/2553 10:56:36
Size (KB)  :  368 KB
DSC_0013
8/3/2553 10:56:38
Size (KB)  :  361 KB
DSC_0014
8/3/2553 10:56:40
Size (KB)  :  386 KB
DSC_0018
8/3/2553 10:56:48
Size (KB)  :  345 KB
DSC_0019
8/3/2553 10:56:50
Size (KB)  :  353 KB
DSC_0020
8/3/2553 10:56:51
Size (KB)  :  364 KB
DSC_0021
8/3/2553 10:56:53
Size (KB)  :  330 KB
DSC_0022
8/3/2553 10:56:55
Size (KB)  :  379 KB
DSC_0024
8/3/2553 10:57:00
Size (KB)  :  316 KB
DSC_0025
8/3/2553 10:57:02
Size (KB)  :  350 KB
DSC_0026
8/3/2553 10:57:04
Size (KB)  :  426 KB
DSC_0027
8/3/2553 10:57:05
Size (KB)  :  310 KB
DSC_0028
8/3/2553 10:57:07
Size (KB)  :  297 KB
DSC_0029
8/3/2553 10:57:09
Size (KB)  :  270 KB
DSC_0030
8/3/2553 10:57:10
Size (KB)  :  465 KB
DSC_0031
8/3/2553 10:57:12
Size (KB)  :  319 KB
DSC_0032
8/3/2553 10:57:14
Size (KB)  :  353 KB
DSC_0033
8/3/2553 10:57:16
Size (KB)  :  340 KB
DSC_0034
8/3/2553 10:57:18
Size (KB)  :  292 KB
DSC_0035
8/3/2553 10:57:20
Size (KB)  :  325 KB
DSC_0036
8/3/2553 10:57:21
Size (KB)  :  346 KB
DSC_0037
8/3/2553 10:57:23
Size (KB)  :  335 KB
DSC_0039
8/3/2553 10:57:27
Size (KB)  :  377 KB
DSC_0040
8/3/2553 10:57:29
Size (KB)  :  342 KB
DSC_0041
8/3/2553 10:57:31
Size (KB)  :  433 KB
DSC_0042
8/3/2553 10:57:33
Size (KB)  :  382 KB
DSC_0043
8/3/2553 10:57:34
Size (KB)  :  379 KB
DSC_0046
8/3/2553 10:57:40
Size (KB)  :  357 KB
DSC_0061
8/3/2553 10:58:18
Size (KB)  :  508 KB
DSC_0062
8/3/2553 10:58:20
Size (KB)  :  526 KB
DSC_0063
8/3/2553 10:58:22
Size (KB)  :  506 KB
DSC_0064
8/3/2553 10:58:24
Size (KB)  :  541 KB
DSC_0068
8/3/2553 10:58:31
Size (KB)  :  524 KB
DSC_0069
8/3/2553 10:58:32
Size (KB)  :  468 KB
DSC_0072
8/3/2553 10:58:38
Size (KB)  :  437 KB
DSC_0074
8/3/2553 10:58:42
Size (KB)  :  461 KB
DSC_0075
8/3/2553 10:58:44
Size (KB)  :  434 KB
DSC_0077
8/3/2553 10:58:48
Size (KB)  :  471 KB
DSC_0079
8/3/2553 10:58:52
Size (KB)  :  501 KB
DSC_0080
8/3/2553 10:58:55
Size (KB)  :  411 KB
DSC_0083
8/3/2553 10:59:02
Size (KB)  :  494 KB
DSC_0084
8/3/2553 10:59:04
Size (KB)  :  389 KB
DSC_0086
8/3/2553 10:59:09
Size (KB)  :  445 KB
DSC_0087
8/3/2553 10:59:10
Size (KB)  :  424 KB
DSC_0088
8/3/2553 10:59:12
Size (KB)  :  413 KB
DSC_0089
8/3/2553 10:59:14
Size (KB)  :  466 KB
DSC_0091
8/3/2553 10:59:20
Size (KB)  :  401 KB
DSC_0093
8/3/2553 10:59:25
Size (KB)  :  500 KB
DSC_0095
8/3/2553 10:59:29
Size (KB)  :  441 KB
DSC_0098
8/3/2553 10:59:35
Size (KB)  :  512 KB
DSC_0099
8/3/2553 10:59:37
Size (KB)  :  458 KB
DSC_0101
8/3/2553 10:59:42
Size (KB)  :  528 KB
DSC_0106
8/3/2553 10:59:51
Size (KB)  :  539 KB
DSC_0107
8/3/2553 10:59:53
Size (KB)  :  580 KB
DSC_0112
8/3/2553 11:00:05
Size (KB)  :  489 KB
DSC_0113
8/3/2553 11:00:07
Size (KB)  :  463 KB
DSC_0118
8/3/2553 11:00:18
Size (KB)  :  432 KB
DSC_0119
8/3/2553 11:00:20
Size (KB)  :  419 KB
DSC_0121
8/3/2553 11:00:23
Size (KB)  :  413 KB
DSC_0122
8/3/2553 11:00:26
Size (KB)  :  423 KB
DSC_0125
8/3/2553 11:00:31
Size (KB)  :  502 KB
DSC_0127
8/3/2553 11:00:35
Size (KB)  :  394 KB
DSC_0128
8/3/2553 11:00:37
Size (KB)  :  350 KB
DSC_0130
8/3/2553 11:00:41
Size (KB)  :  354 KB
DSC_0132
8/3/2553 11:00:45
Size (KB)  :  369 KB
DSC_0134
8/3/2553 11:00:50
Size (KB)  :  356 KB
DSC_0135
8/3/2553 11:00:52
Size (KB)  :  430 KB
DSC_0136
8/3/2553 11:00:54
Size (KB)  :  432 KB
DSC_0137
8/3/2553 11:00:56
Size (KB)  :  427 KB
DSC_0138
8/3/2553 11:00:59
Size (KB)  :  440 KB
DSC_0139
8/3/2553 11:01:01
Size (KB)  :  446 KB
DSC_0140
8/3/2553 11:01:04
Size (KB)  :  408 KB
DSC_0141
8/3/2553 11:01:06
Size (KB)  :  389 KB
DSC_0142
8/3/2553 11:01:12
Size (KB)  :  402 KB
DSC_0143
8/3/2553 11:01:17
Size (KB)  :  441 KB
DSC_0145
8/3/2553 11:01:28
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0146
8/3/2553 11:01:30
Size (KB)  :  418 KB
DSC_0147
8/3/2553 11:01:32
Size (KB)  :  438 KB
DSC_0148
8/3/2553 11:01:34
Size (KB)  :  438 KB
DSC_0149
8/3/2553 11:01:36
Size (KB)  :  322 KB
DSC_0150
8/3/2553 11:01:38
Size (KB)  :  400 KB
DSC_0151
8/3/2553 11:01:40
Size (KB)  :  398 KB
DSC_0152
8/3/2553 11:01:41
Size (KB)  :  404 KB
DSC_0153
8/3/2553 11:01:43
Size (KB)  :  403 KB
DSC_0154
8/3/2553 11:01:45
Size (KB)  :  432 KB
DSC_0155
8/3/2553 11:01:47
Size (KB)  :  396 KB
DSC_0156
8/3/2553 11:01:49
Size (KB)  :  411 KB
DSC_0157
8/3/2553 11:01:52
Size (KB)  :  404 KB
DSC_0158
8/3/2553 11:01:55
Size (KB)  :  437 KB
DSC_0159
8/3/2553 11:01:57
Size (KB)  :  435 KB
DSC_0160
8/3/2553 11:02:00
Size (KB)  :  418 KB
DSC_0161
8/3/2553 11:02:03
Size (KB)  :  389 KB
DSC_0162
8/3/2553 11:02:05
Size (KB)  :  414 KB
DSC_0164
8/3/2553 11:02:10
Size (KB)  :  443 KB
DSC_0165
8/3/2553 11:02:14
Size (KB)  :  428 KB
DSC_0167
8/3/2553 11:02:19
Size (KB)  :  449 KB
DSC_0168
8/3/2553 11:02:21
Size (KB)  :  414 KB
DSC_0171
8/3/2553 11:02:27
Size (KB)  :  326 KB
DSC_0172
8/3/2553 11:02:29
Size (KB)  :  312 KB
DSC_0173
8/3/2553 11:02:30
Size (KB)  :  362 KB
DSC_0174
8/3/2553 11:02:32
Size (KB)  :  390 KB
DSC_0175
8/3/2553 11:02:34
Size (KB)  :  395 KB
DSC_0176
8/3/2553 11:02:36
Size (KB)  :  422 KB
DSC_0177
8/3/2553 11:02:38
Size (KB)  :  421 KB
DSC_0178
8/3/2553 11:02:40
Size (KB)  :  412 KB
DSC_0179
8/3/2553 11:02:42
Size (KB)  :  418 KB
DSC_0180
8/3/2553 11:02:44
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0181
8/3/2553 11:02:47
Size (KB)  :  392 KB
DSC_0182
8/3/2553 11:02:49
Size (KB)  :  290 KB
DSC_0184
8/3/2553 11:02:53
Size (KB)  :  314 KB
DSC_0185
8/3/2553 11:02:55
Size (KB)  :  330 KB
DSC_0186
8/3/2553 11:02:57
Size (KB)  :  334 KB
DSC_0188
8/3/2553 11:03:01
Size (KB)  :  388 KB
DSC_0189
8/3/2553 11:03:03
Size (KB)  :  386 KB
DSC_0190
8/3/2553 11:03:06
Size (KB)  :  403 KB
DSC_0191
8/3/2553 11:03:08
Size (KB)  :  386 KB
DSC_0192
8/3/2553 11:03:10
Size (KB)  :  387 KB
DSC_0194
8/3/2553 11:03:15
Size (KB)  :  385 KB
DSC_0195
8/3/2553 11:03:17
Size (KB)  :  384 KB
DSC_0196
8/3/2553 11:03:19
Size (KB)  :  469 KB
DSC_0198
8/3/2553 11:03:26
Size (KB)  :  409 KB
DSC_0201
8/3/2553 11:03:32
Size (KB)  :  485 KB
DSC_0211
8/3/2553 11:03:54
Size (KB)  :  480 KB
DSC_0213
8/3/2553 11:03:59
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0215
8/3/2553 11:04:04
Size (KB)  :  481 KB