ลงนามระหว่าง มก.กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาฯ
 

รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกับ ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในข้อตกลงการทำวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
[Back]