มก. จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา
บูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหาร… เพื่อนำไทยสู่ครัวโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าจากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีผลงานหลากหลาย ทั้งด้านงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร ตลอดจน การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายศักยภาพของ มก. ในการให้บริการด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็น technical arm แก่ภาครัฐและเอกชน มก. จึงจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา( Kasetsart University Food Innovation Research and Services in Thailand) หรือ ศูนยเค ยู เฟิร์ส์ ( KU-FIRST) ซึ่งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษานี้ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แห่งแรก ที่ดำเนินการและเปิดเผยตัวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ จะจัดงานแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
[Home] [Back]