มก.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ แด่ เจ้าชายอากิชิโน

 

 

 

เจ้าชายอากิชิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จพระราชดำเนินรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของเจ้าชายอากิชิโน ที่ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัย “โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” ในประเทศไทย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ แด่ เจ้าชายอากิชิโน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]