แถลงข่าวงานเกษตรแห่งชาติ 2548
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2548 ว่าในปีนี้การจัดงานอยู่ภายใต้แนวคิด “ เกษตรนำชาติ ศาสตร์ที่ยั่งยืน คืนทรัพยากรสู่ชุมชน” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยตลอดจนการให้บริการวิชาการที่ทั้งกรมต่าง ๆ ของกระทรวงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเกษตรกรและประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับนิทรรศการบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร เช่น โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการตามพระราชดำริตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ หญ้าแฝก” โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝนหลวง รวมถึงนิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวเขาในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส่วนนิทรรศการภายนอกอาคาร นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังได้จัดแสดงถึงวิวัฒนาการของเกษตรกรรมไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องดิน น้ำ พืช และสัตว์ รวมทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูปและขั้นตอนการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารที่ถูกต้อง โดยมีกรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน พืชพลังงานทดแทน การเลี้ยงโคนม การใช้จุลินทรีย์ในการบำรุงดิน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งการแสดงภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กรมพัฒนาที่ดินนำมาใช้ในการสำรวจความเสียหายของพื้นที่ การเกษตรและหน้าดิน ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ และการประกวดและการแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาชีพ ตลาดนัดและกิจกรรมการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดงานในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ะจัดนิทรรศการโดยเน้นในเรื่องการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและเกษตรกร ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งจะมีโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักแล้ว ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 4 เรื่อง คือ พระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์, สามทศวรรษ มก. : โครงการหลวง, ฟาแลนนอพซีส พันธุ์พระนามจุฬาภรณ และหอยเชลล์…อนาคตของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีก 103 เรื่อง (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแล้ว) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมต่าง ๆ จะนำมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ผู้ชมงานโดยเฉพาะเกษตรกรและประชาชน ซึ่งการวิจัย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานสร้างความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติ และเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสมอง สร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และจะทรงเปิดนิทรรศการงานวิจัย “ เกษตรนำชาติ ศาสตร์ที่ยั่งยืน คืนทรัพยากรสู่ชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2548 เวลา 16.00 น.

นอกจากนี้ยังมีส่วนของต้นไม้ ซึ่งจะมีทั้งไม้ผลและไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์ไม้ นิทรรศการและกิจกรรมของนิสิตคณะต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงบนเวทีด้วย ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การบันเทิง นอกจากนี้ยังมีต้นไม้และสัตว์เลี้ยง การประกวดสุนัข แมว ปลากัด ไม้ประดับ การแข่งขันการจัดตู้ปลา การวาดภาพทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมวิชาชีพ การสาธิต ต่าง ๆ มากมาย และสินค้าการเกษตรจากเกษตรกร สินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรนั้น ในทั้งประเภทอาหาร จะเป็นการต่อ ยอดผลิตภัณฑ์จากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยคือตรวจด้านคุณภาพ ของอาหารเป็นหลัก และยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร ผ้าไหมย้อมสีไม่ตก เป็นต้น

ด้านการจราจร ปีนี้อาจจะไม่คล่องตัวนัก เนื่องจากมีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกเกษตร - นวมินทร์ บริเวณสี่แยกเกษตร แต่ทางมหาวิทยาลัย ฯ ก็ได้วางแผนจัดงานให้การจราจรคล่องตัวให้มากที่สุด โดยให้รถที่เข้ามาได้วิ่งเข้าออกได้สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณถนนด้านพหลโยธินซึ่งไม่ได้จัดงาน นอกจากนี้ยังได้จัดจุดจอดรถทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก คือที่จอดรถของ ธ.ก.ส.ฝั่งตรงข้ามคณะสัตวแพทย์ ลานจอดรถหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และภายในงานได้จัดรถโดยสารสวัสดิการ 2 บาทวิ่งรอบตลอดงานด้วย

สำหรับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 62 ปี โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาบริเวณอนุสาวรีย์สามบูรจารย์ พิธีรดน้ำบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในส่วนของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมใหญ่และเลือกนายกสมาคมฯ และช่วงกลางคืนจะมีงานวันคืนสู่เหย้า บริเวณหลังหอประชุม ด้วย
 
[Back]