มก.เปิดตัวเว็บไซต์ฐานงานวิจัยทางการเกษตร

 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จัดตั้งเว็บไซด์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูล งานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนองยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต และการตลาดของ อุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
     การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นการประชุมที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย หลากหลายสาขามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิชาการได้มาเสนอผลงานและเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคมด้วย โดยเฉพาะผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศ ที่ประชากรส่วนใหญ่มีความผูกพันกับการเกษตร และสินค้าเกษตรก็มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และยิ่งในปัจจุบันนี้ การแข่งขันของการค้าโลกได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) จึง จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจะต้องมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งงานวิจัย มีบทบาทอย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร
     รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการให้บริการทางวิชาการทางด้านการเกษตรอันจะเป็นประโยชน์ สำหรับเกษตรกร ผู้ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมเกษตร นักวิชาการเกษตร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป จึงได้จัดตั้งเว็บไซต ์ศูนย์ความรู้ งานวิจัยการเกษตร http://kmag.ku.ac.th ขึ้น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม เกษตร สินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในการส่งออก 12 ชนิดแรก และการระดมสมองจากนักวิชาการเพื่อตอบปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งพร้อมเปิดตัวครั้งแรกในพิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 15.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลของศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตรได้ที่ http://kmag.ku.ac.th

[Back]