“ผลงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตผสมเถ้าลอย”
ของนักวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42
 

      ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 ก.พ. 48) ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผลงานวิจัยแก่นักวิชาการและนักวิจัยที่ได้เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ. 2547 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

     จากการพิจารณาผลงานวิจัย จำนวน 235 เรื่อง ปรากฎว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น 1 รางวัล จากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง Some Effects on Datum Temperature for Maturity Application on Fly Ash Concrete ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลดี 6 รางวัล เป็นผลงานจากสาขาสัตว์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาละ 1 รางวัล รางวัลชมเชย 19 รางวัล จาก สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาละ 3 รางวัล , สาขาสัตว์ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , สาขาสังคมศาสตร์ สาขาละ 2 รางวัล และสาขาสัตวแพทย์ , สาขาศึกษาศาสตร์ , สาขามนุษยศาสตร์ สาขาละ 1 รางวัล

     สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2547 เรื่อง Some Effects on Datum Temperature for Maturity Application on Fly Ash Concrete นี้ เป็นผลงานของคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ. ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ รศ. ดร. วรากร ไม้เรียง และ นายศุภชัย สินถาวร นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเอไอที

     รศ. ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ หนึ่งในทีมผู้วิจัยเปิดเผยถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ว่า “การทำนายกำลัง หรือคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วในระยะเวลาสั้น ๆ มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงาน คอนกรีตผสมเถ้าลอยซึ่งใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้น ทั้งคอนกรีตปกติและคอนกรีตบดอัด ซึ่งใช้เถ้าลอย ผสมในปริมาณมาก ประมาณ 40-50% ซึ่งมีพฤติกรรมการพัฒนากำลังช้ากว่าคอนกรีตทั่วไปมาก การทำนายกำลังโดยหลักการ Maturity ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและเวลากับกำลัง ได้รับการยอมรับในการใช้งานจริงสำหรับคอนกรีตทั่วไป แต่สำหรับคอนกรีต ผสมเถ้าลอยปริมาณมาก ข้อมูลยังมีจำกัด งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคุณสมบัติด้านความร้อนของคอนกรีตบดอัด ซึ่งใช้ในงานเขื่อนโดยเป็นการศึกษาทางอุณหภูมิฐาน (Datum Temperature) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการใช้หลัก Maturity เพื่อทำนายกำลังคอนกรีต และจากสภาวะที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิฐานคอนกรีตผสม เถ้าลอย คือ อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน อุณหภูมิการปมและปริมาณเถ้าลอยและค่าอุณหภูมิของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยจำนวนมาก มีค่าสูงกว่าค่าที่นิยมใช้ในคอนกรีตปกติ”

     อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว ทีมผู้วิจัยยังมีการขยายขอบเขตศึกษาต่อ เพื่อให้ครอบคลุมสภาวะ ต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบการศึกษา Maturity ของคอนกรีตผสมเถ้าลอยในขั้นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ไว้ เพื่อการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตผสมเถ้าลอยในอนาคต

[Back]