46 ผลงานวิจัยใหม่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ที่ ม. เกษตรฯ
 

      ในการประชุมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ก.พ. 48 นี้ ผลงานวิจัยใหม่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 46 เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น ภาคบรรยาย 43 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 3 เรื่อง จะมีการนำเสนอผลงานในบ่ายวันที่ 2 ก.พ. 48 และวันที่ 3 – 4 ก.พ. 48 ตลอดวัน ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 203 ผลงานวิจัยใหม่และเป็นเรื่องเด่น ได้แก่

2 ก.พ. 48 (13.50 – 14.15 น.) การคำนวณปริมาณน้ำผ่านประตูระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดย นพคุณ โสมสิน และ พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล
2 ก.พ. 48 (15.15 – 15.40 น.) การบำบัดน้ำทิ้งและตะกอนเลนจากบ่อเพาะเลี้ยงปลาช่อน โดย มงคล ดำรงค์ศรี และคณะ
4 ก.พ. 48 (10.20 – 10.45 น.) การวิเคราะห์ความแก่ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยใช้ เทคนิคการประมวลผลภาพที่ก้านผล โดย อลงกรณ์ ธรรมบุตร และกรกฎ วัฒนเชียร
4 ก.พ. 48 (11.10 – 11.35 น.) ระบบควบคุมการบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุงของศูนย์ผลิต ภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สุชาติ พันธุ์ไพศาล และ กรกฎ วัฒนวิเชียร
      นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รถไฟฟ้าใต้ดิน ความฝันใหม่ของคนกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 ก.พ. 48 เวลา 9.00 – 10.30 น. ที่ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 203 โดย นายประณต สุริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบขนส่งและจราจร และนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

     จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและการบรรยายพิเศษ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 ของ มก. ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[Back]