สาธิตเกษตรฯ…เปิดโลกทัศน์ สอนเด็กออทิสติกให้อยู่ในโลกปกติ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 


     ปัจจุบันจะพบเด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าในขณะตั้งครรภ์ได้เลย จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องคอยดูแลให้เด็กเหล่านี้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาและช่วยเหลือเด็กออทิสติก โดยได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยการจัดการศึกษาพิเศษร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและอยู่ร่วมกับเด็กปกติทั่วๆ ไปได้

     ออทิสซึ่ม (Autism) คืออาการของโรคทางจิตเวชในเด็ก ที่มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางระบบสมองตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์แม่ จึงทำให้มีความผิดปกติทางพฤติกรรมแบบจำเพาะ โดยจะ ปรากฎให้เป็นที่สังเกตได้ในระยะแรก ๆ ประมาณอายุ 2 ขวบครึ่ง ซึ่งเด็กออทิสติก (Autistic Child) ก็คือเด็กที่มีอาการของออทิสซึ่ม โดยมีความบกพร่องในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ สูญเสียด้านการสื่อความหมาย ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ขาดจินตนาการ มีการกระทำและความสนใจซ้ำซาก แต่จะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อดี สามารถนั่ง คลาน ยืน เดินได้เหมือนเด็กปกติ เด็กออทิสติกมีจิตใจบริสุทธิ์ไร้เดียงสา เพียงบกพร่องในเรื่องสามัญสำนึก ปกป้อง ตัวเองไม่เป็น ดังนั้นบุคคลรอบข้างต้องดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีพิเศษตามหลักจิตวิทยาการบำบัดเด็กออทิสติก

     เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยการจัดการศึกษาพิเศษระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับเด็กออทิสติกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีละ 5 คน เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กออทิสติกทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจุบันมีนักเรียนออทิสติก 58 คน

     อาจารย์ระพีพร ศุภมหิธร ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลและจัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิสติกของ ร.ร. สาธิตเกษตรฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า ศ.พญ. เพ็ญแข ลิ่มศิลา อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาเด็กออทิสติกที่ผ่านการรักษา ปรับพฤติกรรม พร้อมที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับเด็กปกติอื่น ๆ ในสังคม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์รักษาการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯ และเมื่อเด็กเข้ามาเรียนใน ร.ร. สาธิตเกษตรฯ ในระดับชั้น ป .1 – ป .2 จะจัดการเรียนทั้งแบบแยกกลุ่มย่อยในวิชาทักษะต่างๆ และเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมในวิชาศิลปะ พละศึกษา ดนตรี คอมพิวเตอร์ กิจกรรมอิสระพัฒนาตน สนทนาภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาต่าง ๆ ทุกกิจกรรม และในระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป ก็จะจัดให้เด็กออทิสติกเข้าเรียนรวมในชั้นเรียนปกติแบบเต็มเวลา โดยมีอาจารย์จากโครงการฯ ให้การดูแลอย่างและช่วยเหลือใกล้ชิด และถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถร่วมเรียนได้ก็จะปรับหลักสูตรใหม่และจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่เหมาะสมให้

lBackl