นพ.สรุพงษ์ ย้ำไทยต้องจริงจังกับการวิจัยและพัฒนา ICT ให้เป็นรูปธรรมในทุกส่วนภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาวิชาการ เน็ตเดย์ 2004 ร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้มีการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในทุกส่วนภาคสามารถพึ่งพาตนเองได้

      วันนี้ (13 พ.ย. 47) รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานต่อนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเน็ตเดย์ 2004 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ว่า สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่นโซลูชั่น จำกัด (TCS) ได้ร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเน็ตเดย์ 2004 ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2547 ว่า ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ไดเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายภายในและการเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ทำให้มีผู้ใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินการเครือข่ายคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยีให้เข้ากับรูปแบบการบริการสมัยใหม่ การขยายระบบให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อการเพิ่มคุณค่าบนเครือข่ายให้ใช้งานได้มากขึ้น การปรับปรุงการให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนี้จึงจำเป็นที่ผู้ใช้เทคโนโลยีต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีและติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

      ในการสัมมนาวันที่ 13-14 ธันวาคม ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี จะมีการบรรยาย อภิปราย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและกรณีศึกษา และแสดงนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มใหญ่ ๆ คือ การบริหารเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อรองรับการบริการหลากหลายรูปแบบ การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสถานที่ทำงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายเพื่อการให้บริการเว็บเซอร์วิส การดำเนินชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-life Technology ส่วนในวันที่ 15 ธันวาคม จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Wireless LAN Implementation Demo and workshop” ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอุปกรณ์ การออกแบบโครงสร้าง ระบบความปลอดภัย นโยบาย การสำรวจและการติดตั้ง เป็นต้น ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประธานได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการเน็ตเดย์ 2004 ว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากรทุกสังคมในโลก และเป็นกลไกสำคัญของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและจริงจัง ต่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเร่งรัดให้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาคการศึกษา และภาคการบริหาร การจัดการอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไป ในการสัมมนานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิชาการและประเทศชาติของเราในอนาคต และจะได้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรของตนเองสู่ระบบเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนสืบไป จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ปาฐกถาพิเศษด้วย

หลังจากนั้นจะเป็น การอภิปรายเรื่อง "e-Life Technology" โดย ผศ . ดร . ภุชงค์ อุทโยภาศ หัวหน้าศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พตอ . ดร . มโนช ตันตระเธียร ผู้กำกับการสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจารย์ไชยยงค์ กรสูต ( เปปเปอร์ ) อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (BBA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

lBackl