มก.ผนึกกำลังกรมพัฒนาที่ดิน วิจัย พัฒนาและจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาและจัดการเรียนการสอนทางด้านปฐพีวิทยาในคณะเกษตร มีหน้าที่ผลิตบุคลากรออกมารับใช้สังคม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับดิน ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดิน ก็เป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแล จัดการทรัพยากร ดินและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินของประเทศ โดยสองหน่วยงานนี้มีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งกันและกันผ่านตัวบุคคล ซึ่งก็คือบัณฑิต มก. และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการวิจัย พัฒนา และการจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2547 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีนายอรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ลงนามในบันทึก ข้อตกลงร่วมกับ รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อหน้าสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย
สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง ได้แก่
1.การร่วมมือกันด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทางวิชาการ ระบบสารสนเทศ เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิจัย และ นักวิชาการ ตลอดจนการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินของประเทศ รวมทั้งการวิจัย พัฒนา การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ นำไปสู่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์การวิจัย และสถานที่การวิจัย การทดสอบ และส่งเสริม ที่ดำเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัย นักวิชาการ และข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
3.การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ คุณวุฒิ และทักษะให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจัดฝึกงานและฝึกอาชีพแบบ สหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาด้วย
4.ให้ร่วมมือกันในการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อบริการสังคม และเผยแพร่ให้ความรู้ทางวิชาการแก่องค์กร หน่วยงาน บริษัทและบุคคลทั่วไป
5.ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสิทธิประประโยชน์ใดๆที่เกิดจากโครงการตามข้อตกลงนี้ ให้ มก. และกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของร่วมกัน

ทั้งนี้ในการดำเนินการจะคำนึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้คือ
1.วิจัย
2.พัฒนา
3.ประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์
4.ICT
5.ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

อนึ่ง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลากำหนดใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ มก.
lBackl