ขอเชิญคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมเปิดเวทีประชาคมปรึกษา

มาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ป

[Back]