ประกวดการทำ Mind Map ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

     งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดการทำ Mind Map ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mind Map ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโทนี บูซาน และขนาดของผลงานต้องไม่น้อยกว่า 8 x 11 นิ้ว ไม่เกินขนาด A3 หรือ 15 x 24 นิ้ว ซึ่ง Mind Map อาจทำตามแนวทางดังนี้ : สรุปหนังสือ , จดบันทึก / คำบรรยายในห้องเรียน , แผนชีวิต โดยมีรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท และ สำหรับบุคลากร จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท และ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติคุณ

     ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ที่งานพัฒนาและ ฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8161-3 ภายใน 4810 หรือ www.person.ku.ac.th/training

 
[Back]