ม.เกษตรฯ เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นพี่เลี้ยงนักธุรกิจใหม่

4
     จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
• Inspire : ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ
• Teach : ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยเพาะบ่มและจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ
• Connect : ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
• Creat : ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาควิสาหกิจ

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน ดังกล่าว จึงได้รับอนุมัติในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีงบประมาณ 2548 ได้รับอนุมัติงบสนับสนุน จำนวน 5,000,000 บาท ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน่วยประสานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Kasetsart University Business Incubator Center : KU-BIC) ณ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-BIC) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นองค์การที่มุ่งเสริมสมรรถนะในการประกอบธุรกิจ ของผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตของประเทศ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทางด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจในคลัสเตอร์เป้าหมายซึ่งจะดำเนินการในคลัสเตอร์อาหาร ในปี 2548 KU-BIC เป็นการฝึกทักษะเพื่อเป็นผู้ประกอบการเอง และการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการผ่าน Student Enterpreneur Club ที่จะบูรณาการกิจกรรมของนิสิตระหว่างคณะ และพัฒนาทักษะของนิสิต ในการทำธุรกิจจากองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การบริหารจัดการของ KU-BIC จะเน้น Virtual Collaboration เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและมีความพร้อมในการให้บริการพื้นฐานแก่โครงการจัดตั้ง KU-BIC

     กลุ่มเป้าหมายของโครงการ KU-BIC คือนิสิตปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ ผู้ประกอบการใหม่ที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม KU-BIC จะให้บริการฝึก อบรมและบริการที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเทคนิค และด้านธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การตลาด บัญชี และกฎหมาย เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการมีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจ และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นทางด้านเทคนิคและด้านบริหารธุรกิจ โดยหวังผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ผู้สนใจในการบริการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือ KU-BIC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยประสานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (KU-BIC) ณ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8812 ต่อ 212, 216

[Back]