พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005”
 


     วันนี้ (25 ก.พ. 48) เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 16 หรือแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ

     เมื่อเสด็จถึง นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน รศ. อภิวันท์ กำลังเอก และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร จากนั้น เสด็จขึ้นสู่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเสด็จเข้าสู่ที่ประทับภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ถวายเอกสาร นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีใจความสรุปว่า “โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ จัด กิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533โดยการริเริ่มและร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้รับการเรียนการสอนพิเศษ ในรูปแบบของการติวเข้ม จากคณาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนตามภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯได้มากขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนได้ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณสามแสนคน และสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ได้ คิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯในแต่ละปี”

     จากนั้น ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของโครงการ ฯ และประทานวโรกาสให้ นายอิจิ โคอิเกะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (แปซิฟิค) จำกัด ถวายเงินสมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย” พร้อมกับประทานวโรกาสให้ผู้สนับสนุนโครงการเข้ารับโล่ที่ระลึก จำนวน 10 ราย คณาจารย์โครงการฯเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 24 ราย ต่อจากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005 เสด็จเข้าสู่ห้องรับรอง ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก และประทานวโรกาสให้คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมในการฉายพระรูป เป็นอันเสร็จพิธี

     สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005 นี้จะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2548 ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน โดยได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์ ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนของโครงการฯ จำนวน 27 ท่าน จัดการเรียนสอนใน 9 วิชาหลัก ของสายวิทยาศาสตร์ และ สายศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์-กายภาพ เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา ชีววิทยา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ทั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 29,298 คน

lBackl