ม.เกษตรฯ จัดทัวร์วัฒนธรรมศึกษาเยือนพุทธอาณาจักรแห่งหิมวัต : ธิเบต – เนปาล

     สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 เยือนพุทธอาณาจักรแห่งหิมวัต : ธิเบต – เนปาล ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2548
ชมสถานที่สำคัญในปริมณฑลกรุงกาฏมัณฑุ เช่น พระมหาเจดีย์ สวยัมภู/มหาเจดีย์เพาธนารถ ชมตลาดนานาชาติ ทัศนียภาพแห่งแม่น้ำในหุบเขาและน้ำตกที่สวยงามตระการตาบนเส้นทางสู่เนยลัม วัดศากยะ วัดตาชิลัมโปและที่ประทับของท่านปันเชนลามะ ซิเกตเซพลาซ่าร์ แดนสุขวดีธิเบตโบราณ และในเมืองกาฏมัณฑุ “นครแห่งมัณฑนศิลป์” ที่มีสถานที่สำคัญ ๆ ที่ควรแก่การศึกษาหลายแห่ง ค่าใช้จ่าย (เหมาจ่ายตลอดรายการ) 59,000 บาท (รวมค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ และลาซ่า – กาฏมัณฑุ 1 เที่ยว ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ – ส่งตามสถานที่ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกแห่ง ค่าที่พักและค่าอาหารตามรายการ)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2942-8788 -9 หรือ 0-2942-8200 ต่อ 1145 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2548

[Back]