ม.เกษตรฯ จัดงาน “เศรษฐศาสตร์วิชาการ’ 48”

      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จัดงาน “เศรษฐศาสตร์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2548” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2548 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “วิกฤตพลังงาน…ปัญหาสำคัญของชาติ” โดยมีหัวข้อดังนี้ สภาวะการณ์น้ำมันของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ผลกระทบจากน้ำมันที่ส่งผลต่อพลังงานไฟฟ้า โดย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พลังงานทดแทน โดย อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการประหยัดพลังงาน โดย คุณชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และภาพรวมต่อระบบเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “Young Blood Economics นักเศรษฐศาสตร์สายเลือดใหม่” และ “เศรษฐศาสตร์วัยทีน” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการออกร้าน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
[Back]