นักวิชาการจากสถาบันอินทรีฯ ม.เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43

     จากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารศูนย์เรียน 3 ) ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม โดยในปีนี้มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 167 เรื่อง จาก 10 สาขา แบ่งออกเป็น สาขาประมง 27 เรื่อง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 33 เรื่อง สาขาพืช 43 เรื่อง สาขาศึกษาศาสตร์ 7 เรื่อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3 เรื่อง สาขาคหกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์ 37 เรื่อง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8 เรื่อง สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4 เรื่อง และสาขาสัตวแพทยศาสตร์ 4 เรื่อง นั้น
     เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาและตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เพื่อเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลปรากฎว่า ผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืช เรื่อง “ การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหางกระรอก “กินรี 1” ” ของ นางสุปราณี งามประสิทธิ์ นักวิชาการ จากสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัลที่ 1 สำหรับรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้

รางวัลที่ 2 ผลงานสาขาพืช เรื่อง “ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx 91” โดย นางสุรณี ทองเหลือง จากสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ

รางวัลที่ 3 ผลงานสาขาประมง เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบดั้งเดิมและแบบพัฒนา” โดย นวลจิรา พานทอง และคณะ

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ผลงานสาขาประมง เรื่อง “ ผลของระยะเวลาการเลี้ยงและระยะเวลาการเก็บที่อุณหภูมิแตกต่างกันต่อปริมาณโปรตีน ของแพลงก์ตอนพืช Kirchneriella incurvata “ โดย ทวีศักดิ์ ดำรงนววิธ และคณะ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ผลงานสาขาพืช เรื่อง “ ชนิดและการแพร่กระจายของเชื้อราจากดินบริเวณ น้ำพุร้อน ดินทำการเกษตร และดินจากแหล่งอื่น ๆ ” โดย เลขา มาโนช และคณะ

รางวัลชมเชย อันดับ 3 ผลงานสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เรื่อง “ การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง – คลองฟีด จังหวัดตราด ” โดย ผศ. จำนงลักษณ์ อุดมเศรษฐ์ จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชมการแสดงผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548 ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียน 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

[Back]