สสว. เทงบให้ มก. 2 ล้าน จัดการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อเนื่องระยะที่ 2

      วันนี้ (อังคารที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 10.30 น.) ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก. และนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อเนื่องในระยะที่ 2 ปี 2548 –2549 วงเงินอุดหนุน จำนวน 2 ล้านบาท มุ่งเป้าไปที่การบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อปี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

     หลังจากที่ มก. ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะวิสาหกิจให้กับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 1 ปี 2545 – 2548 จำนวน 39 ราย ประกอบด้วยวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร 36 ราย ไม่ใช่อาหาร 3 ราย และได้มีการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง นั้น ทำให้ สสว. และ มก. เร่งสานต่อนโยบายการบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกัน โดย มก. มีองค์ความรู้ บุคลากรทางวิชาการ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ มีสมรรถนะในการแข่งขันสูง สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว สำหรับในระยะที่ 2 นี้ จะพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในเชิงวิชาการด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อปี ในวงเงินอุดหนุน จำนวน 2 ล้านบาท โดยโครงการจะจัดหาพื้นที่และอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อดำเนินธุรกิจได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เป็น In-wall Incubation หรืออาจกำหนดให้ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือสถานประกอบการในการนัดหมาย ระหว่างพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง และผู้เข้ารับการบ่มเพาะในกรณีที่เป็น out-wall Incubation เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้รับการบ่มเพาะ จัดหาทีมที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวกต่างๆ

     ผู้ที่มีโครงการธุรกิจ บัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง พนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ปัจจัยโอกาสสนับสนุนการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการเสริมความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีหรือการจัดการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8200 ต่อ 1936-9 หรือที่ ศูนย์บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร. 0-2278-8800 ต่อ 400-2 หรือ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.sme.go.th

 
[Back]