ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย แข่งขันตอบปัญหาเคมี
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 26 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2548

     นายธิติกร บุญคุ้ม ประธานจัดการแข่งขัน ฯ กล่าวว่า วิชาเคมีมีบทบาทมากในปัจจุบัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ อุตสาหกรรม การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนไทยต่อวิชาเคมี และเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานความรู้ทางเคมีสำหรับการสอบคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาเคมี ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุน

     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล ค่าสมัครคนละ 50 บาท และประเภททีม ๆละ 100 บาท ขอรับใบสมัครได้ที่หมวดวิทยาศาสตร์ ณ สถานศึกษาที่ผู้สมัครเรียนอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://chemku.sci.ku.ac.th/chemtest/index.html รับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2548 ที่คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี ตู้ปณ. 1011 เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10903 หรือสอบถามที่ โทร. 0-2942-8900 ต่อ 529 หรือ 0-9135-3396 (คุณสุรีย์วัลย์ ภิญโญ)

 
[Back]