สำนักพิมพ์ มก. แนะนำหนังสือใหม่

 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำหนังสือใหม่ 3 เล่ม 3 สไตล์ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

     เล่มแรก “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น” Introduction to Linguistics เขียนโดย ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ของภาษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาษาในมุมมองของวิทยาศาสตร์ ขอบเขตของการศึกษาภาษาศาสตร์ตั้งแต่กลไกการผลิตเสียงพูดของมนุษย์ การเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาในระดับเสียง คำ ประโยค ความหมาย ฯลฯ จำหน่ายในราคาเล่มละ 120 บาท

     “แคลคูลัส 1” เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส , วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น และวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม เขียนโดย รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยประกอบด้วยความรู้พื้นฐานแคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์และนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำหน่ายในราคาเล่มละ 200 บาท

     เล่มสุดท้ายเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของธุรกิจการค้า “การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ” เขียนโดย อาจารย์วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ อาทิ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และสภาพเศรษฐกิจ การเตรียมตัวรับมือกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีความผันผวนตลอดเวลา การลงทุนในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

 
[Back]