ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือใหม่ และอภิปราย
เรื่อง สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์ และการศึกษา

 

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือใหม่ โครงการตำราเพื่อฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1865–1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่ 2” แต่งโดย ศ.สมร นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และอารยธรรมอเมริกันให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จนเกษียณอายุราชการ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีเจ้าของรางวัลศรีบูรพา บรรณาธิการเรื่องสั้นช่อการะเกด นักวิชาการอิสระ และ ศิลปิน ผู้ก่อตั้งสำนักช่างวรรณกรรม และรางวัลช่อการะเกด คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นผู้แนะนำหนังสือดังกล่าว
     นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเรื่อง “สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์และการศึกษา” โดย รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก. ผศ.ดร. ลพ ภวภูตานนท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก .และ Mr.Kenneth Foster Cultural Affairs Officer American Embassy ดำเนินรายการ โดย อาจารย์วริศรา อิ่มพิทักษ์ ภาควิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก. อีกด้วย

     ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามและติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2940-5501-2

 
[Back]