มก. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพิเศษ

 
[Back]