มก. เปิดเวทีความรู้ เรื่องพลังงาน
: การสูญเสีย การประหยัด และการทดแทน

 

     จากการที่รัฐบาลไทย ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งเรามีความจำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศโดยอิงราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (นทญ.) จึงจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พลังงาน : การสูญเสีย การประหยัด และการทดแทน” ขึ้น ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานของชาติร่วมกัน และสร้างกระแสให้มีการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้พลังงานอย่างประหยัด วิธีประหยัดพลังงาน ความสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น รวมถึงการใช้สิ่ง ทดแทนพลังงาน และ การเตรียมการในการเลือกใช้พลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม วิทยากรได้แก่ คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสำเริง เกรียงปรารถนา ประธานกรรมการบริษัท ลีโอนิคส์ และ รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2942-8167-8 หรือที่ http://eduserv.ku.ac.th/news/sumana_energy

 
[Back]