พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีพุทธศักราช 2548

 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2548 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2548 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

     โดยจัดแบ่งคณะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายละเอียดตามนี้

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2548
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวนศาสตร์, และ คณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548
บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการ สาขาการจัดการทรัพยากร, การจัดการที่ดิน ฯ อย่างยั่งยืน, พันธุวิศวกรรม, พัฒนาสังคม, วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะประมง, คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน, คณะเกษตร, คณะเกษตรกำแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, วิทยาลัยการชลประทาน, และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2548
คณะศึกษาศาสตร์, โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา, และ คณะบริหารธุรกิจ

     บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 สามารถดูกำหนดการ รายละเอียดและปฏิบัติต่างๆ ได้ที่ http://www.ku.ac.th หรือ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะ / สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0-2942-8293-5

 
[Back]