มก. รวมพลังนิสิต บุคลากร พัฒนาพื้นที่ และปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 50 พรรษา

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2548 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับนิสิต บุคลากร ของมก. ในการประกอบกิจกรรมพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย
     รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มก.มีนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพ โดยได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรวมพลังบุคลากร ทั้งนิสิต ผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน พัฒนาความสะอาด อาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ภายใน มก. อย่างต่อเนื่อง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี สำหรับในปีนี้ เป็นปีพิเศษเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงพร้อมใจกัน ปลูกต้นลั่นทม จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ ภายใน มก.(ด้านถนนพหลโยธิน) ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 เวลา 8.30 น. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เค ยู รุ่น 65 ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณหอประชุม มก. รวมถึงผู้แทนนิสิต คณะละ 50 คน ก็จะเข้าร่วมพิธีเคารพสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของ มก. ด้วย
     อนึ่งในเวลาประมาณ 9.15 น. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 จะร่วมกันปลูกต้นนนทรี ประจำรุ่น เค ยู 65 จำนวน 1 ต้น ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซึ่งต้นนนทรี ประจำรุ่นต้นนี้ เกิดจากการรวมพลังอธิษฐานของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน จากกิจกรรมรับขวัญลูกพระพิรุณ หนึ่งในกิจกรรมของโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ของ มก. ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับ และแนะแนวการการดำเนินชีวิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประสบความสำเร็จในวิชาการควบคู่ไปกับจริยธรรมและคุณธรรม ของบัณฑิต ทั้งนี้ ในเวลา 13.00 น.นิสิตใหม่ทุกคน จะเข้าพิธีรับเหรียญ ประจำรุ่น เค ยู 65 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จากอธิการบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ เพื่ออวยชัยให้พรแก่นิสิต และเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนิสิตเกษตรโดยสมบูรณ์

 
[Back]