ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าแข่งขันโครงการนวัตกรรม
ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นาง ฯ และเงินรางวัล

4
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานงานการประกวดโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ซึ่งสมาคมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน (GTZ) ร่วมจัดการแข่งขัน “โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2548 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

     การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้ส่งโครงการเข้าแข่งขัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของคนไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ เจ้าของผลงานได้นำผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ไปจดสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

     การแข่งขันใน 4 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสร้างเสริมสุขภาพ สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และและมีสาขาพิเศษเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาแผนธุรกิจ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคในแต่ละสาขาจะได้รับทุนพัฒนาโครงการเพื่อเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคโครงการละ 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ในระดับประเทศ รางวัลที่ 1 ของแต่ละสาขาจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ประกาศนียบัตร และดูงานที่ต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ (สาขาละ 1 คน) รางวัลที่ 2 และ 3 เงินรางวัล 50,000 และ 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร สำหรับรางวัลสาขาแผนธุรกิจจะได้รับเงินสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่รุ่นเยาว์ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเงินรางวัลที่ 1 ,2,3 จำนวน 30,000 ,20,000 และ 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ ตามลำดับ

     นิสิต นักศึกษาสนใจส่งโครงการเข้าแข่งขัน ขอใบสมัครและบทคัดย่อ ได้ที่ศูนย์ประสานงานการประกวด ภาคกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโครงการรางวัลนวัตกรรม ฯ โทร 0-2644-9300 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tiacom.org หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2548

[Back]