ม.เกษตร ตั้งคณะ“วิทยาศาสตร์การกีฬา”
ผลิตบัณฑิตด้านกีฬาและสุขภาพ มุ่งให้คนทั้งชาติมีสุขภาพดี

4
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งเป็นคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในสหวิทยาการขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะผู้ร่วมคิดริเริ่มและสานต่อในการก่อตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ จนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในที่สุด ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งคณะว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 และต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ได้มีการเสนอขอยกระดับจากภาควิชามาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยจะจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำหรับระดับปริญญาตรี ส่วนระดับปริญญาโท – เอกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนการสอน

     วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสหวิทยาการขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น ความเชี่ยวชาญทางด้านสรีระวิทยาการทางการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา การเป็นผู้ฝึกกีฬา และการจัดการทางด้านกีฬา และเป็นแหล่งค้นคว้าและศูนย์รวมของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถนำไปพัฒนาการกีฬาของประเทศชาติและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศ

     รศ.ดร.สุพิตร ยังกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 4549 ) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนในเชิงคุณภาพแบบองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาประชากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติได้ และรัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกีฬาของชาติ โดยให้มีการจัดการตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดยมุ่งเน้นให้คนทั้งมวลมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้าและ กีฬายังเป็นเครื่องหมายและดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข การยอมรับจากสังคมโลก ที่ว่า“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

     ในด้านหลักสูตรการเรียนของคณะในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เวลาเรียน 4 ปี รับจำนวน 45 คน ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สถิติ คณิตศาสตร์ เนื่องจากใน 2 ปีแรกเป็นการศึกษาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเข้าสู่องค์ความรุ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในปีที่ 3 – 4 และต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเนื่องจากในการเรียน ผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้และแปลบทความต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ระดับปริญญาโท มี ทั้งภาคปกติ ซึ่งรับจำนวนไม่เกิน 15 คนและภาคพิเศษ รับจำนวนไม่เกิน 25 คนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หากมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในภาครัฐไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระดับปริญญาเอก คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 ใน 3 สาขา คือ จิตวิทยาการกีฬา ,สรีระวิทยาการออกกำลังกาย และชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     รศ.สุพิตร กล่าวเพิ่มเติมว่านิสิตที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สามารถเข้าทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาของ สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ภาคเอกชน สามารถทำงานในโรงแรม สปา ศูนย์ฟิตเนสต่างๆ เป็นต้น

     นับเป็นความก้าวหน้าทางการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพด้านสุขภาพของร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในการเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพของประชาชนและยกระดับมาตราฐานการกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

[Back]