อธิการบดี มก. ย้ำ สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตร ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตแบบบูรณาการจึงจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ

4
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ โดยได้จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2548 เมื่อวันพุธที่18 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดสดด้วยระบบการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขต กำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็นอาจารย์ ที่พึงประสงค์และธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ และร่วมมือร่วมใจพัฒนานิสิต มก. ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และตอบสนองนโยบาย ของมก. ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

     รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก. กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา มก. นับเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมซึ่งมีนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษาจำนวนมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และในปี 2548 ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนเลือกเป็นอันดับ1 มากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น มก. จึงได้เน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน อาทิ มีการกำหนดปีแห่งการพัฒนาหลักสูตร ทำให้หลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 146 หลักสูตร ได้รับการปรับปรุง 137 หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรของ มก. เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาเทคนิค เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้มีการกำหนดปีแห่งการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นเทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการสอน การสร้างผลงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์และการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่อาจารย์ในด้านต่างๆ

     อธิการบดี มก. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มก. ยังมีปณิธานเด่นชัดในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้นิสิต ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (โครงการบัณฑิตยุคใหม่) เพื่อให้เป็นบัณฑิตคุณภาพในอุดมคติไทย โดยมีกิจกรรมตลอดระยะเวลา ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง และเมื่อนิสิตจบการศึกษาก็จะได้รับทรานสคริปต์รับรอง ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก 1 ใบ สำหรับในเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มก. นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีระบบ WIFI ทุกอาคารสามารถใช้ระบบไอทีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ได้สูงสุด ขณะนี้ มก.นับได้ว่าเป็น e-University ที่สมบูรณ์ในหลายคณะซึ่งมีระบบ e- Student และ e-Faculty ที่สมบูรณ์ เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลข่าวสารและการวิจัยก้าวหน้าไปอย่างมาก

[Back]