พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด “สระสุวรรณชาด”
รักษาสุนัขที่ป่วยโรคข้อกระดูกแบบธาราบำบัด


      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสระ “สระสุวรรณชาด” สระว่ายน้ำเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายสุนัขที่ป่วย ด้วยโรคทางกระดูกและข้อ รวมทั้งโรคทางระบบประสาท ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548) เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถึงคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทรงเปิด “สระสุวรรณชาด” (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ

     ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กราบบังคมทูลรายงานว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 2,131,351 (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบธาราบำบัด ให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกและโรคระบบประสาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อสระว่ายน้ำว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อคุณทองแดง ผู้เป็นเจ้าของสระ เพื่อให้คุณทองแดงได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมาก ประกอบกับสระว่ายน้ำสำหรับสัตว์ป่วยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสุนัขที่ป่วยเป็นโรคกระดูก และต้องได้รับการบำบัดรักษา จึงได้พระราชทานเงินสร้างสระว่ายน้ำสำหรับสุนัขให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งทางคณะ ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับฟื้นฟูสัตว์ป่วยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยนำสระว่ายน้ำสุนัขทรงเลี้ยงที่ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน มาเป็นต้นแบบ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนเมษายน 2548

     สระว่ายน้ำ “สุวรรณชาด” แบ่งโครงสร้างเป็นสองส่วน คือ ส่วนสระว่ายน้ำ ขนาด 15.35 เมตร X 3.80 เมตร มีความลึก 1.50 เมตร สำหรับสุนัขทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกาย และส่วนสระกายภาพบำบัด ขนาด 2.35 เมตร X 3.8 เมตร ลึก 1.50 เมตร ส่วนนี้ จะประกอบไปด้วย หัวพ่นฟองอากาศ จำนวน 4 หัว เพื่อให้เกิดการนวดตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและกระตุ้นระบบประสาทที่มีปัญหา โดยมีรอกที่ใช้ในการพยุงตัวสัตว์ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนนี้สำหรับสุนัขที่เป็นโรคข้อตะโพกหลวม โรคกระดูก หรือสุนัขที่เป็นอัมพฤกษ อัมพาต เป็นต้น

     นอกจากการก่อสร้างสระว่ายน้ำสุวรรณชาดแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินรายได้จากเสื้อคุณทองแดง ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการโครงการตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายโครงการ อาทิ โครงการตรวจหาเครื่องหมายดีเอ็นเอของสุนัขสายพันธุ์ไทย โครงการเฝ้าระวังและการพัฒนาวินิจฉัยโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก และโครงการพัฒนาน้ำเชื้อ แช่แข็งสุนัข ซึ่งแต่ละโครงการนอกจากจะมีความสำคัญทั้งในด้านเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ของประเทศไทยในด้านนั้น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการของทั้งในด้านการสงเคราะห์โครงการเครื่องมือแพทย์พระราชทานคุณทองแดงช่วยเพื่อน จำนวน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และโครงการกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,911,351 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นที่ประทับทรงเปิด “สระสุวรรณชาด” และทอดพระเนตรบริเวณสระตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

[Back]