มก. จัดโครงการวัฒนธรรมศึกษา
ตามรอยบาทพระพุทธองค์ : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

4
      สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 4 ตามรอยบาทพระพุทธองค์ : สังเวชนียสถาน อินเดีย – เนปาล ระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2548

     โครงการสหกิจศึกษา เดินทางตามรอยพระพุทธองค์สัมผัสแหล่งอารยธรรม นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมเมืองพระเจ้าพิมพิสาร วัดเวฬุวันมหาวิหารปฐมสังฆาราม แม่น้ำเนรัญชรา ล่องเรือแม่น้ำคงคาชมพิธีอาบน้ำล้างบาป พระราชวังแดงอัครฟอร์ต ทัชมาฮาล พิพิธภัณฑ์มหาตมะคานธีและอินทิราคานธี และศาสนสถานที่มีชื่อเสียงก้องโลกอีกหลายแห่ง

     ผู้สนใจจะเดินทางไปเพื่อศึกษาวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท ได้ที่สถาบันภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 โทรศัพท์ 0-2942-8788-9 , 0-2942-8200 ต่อ 1145

[Back]