มก. จัดงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ และนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

4
     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ครั้งที่ 3 และพิธี มอบประกาศเกียรติคุณแก ่สถานประกอบการและนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2547 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

     โครงการสหกิจศึกษา เป็นโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และ สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบ แน่นอน ทำงานเต็มเวลา ตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน และมีค่าตอบแทนตามสมควร ซึ่งในปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตนิสิตเข้าปฏิบัติงาน ในรุ่นที่ 4 และ 5 จำนวนทั้งสิ้น 195 คน ในสถานประกอบการ 86 แห่ง ตามสายงานอาชีพที่ตรงกับหลักสูตรการเรียน อาทิ การโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน โรงงานอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และจากความสำเร็จในการส่งนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาที่ผ่านมา สถานประกอบการ ส่วนใหญ่จะรับนิสิตเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษาทันที นับเป็นโครงการที่ช่วยให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษาเข้าสู่สังคมได้เป็นอย่างดี

     สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2547 มีจำนวน 3 คน ดังนี้
อันดับ 1 น.ส.สุวิมล วิเศษเจริญ สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ บริษัท จี ท๊อป ทราเวลเลอร์ จำกัด
อันดับ 2 น.ส.วราพร ตระกูลชีวพานิตต์ สาขาวิชาการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ
อันดับ 3 น.ส.อนุลักษณ์ จั่นยาว สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติงาน ณ บริษัทสยามอาซาฮีเทคโนกลาส จำกัด

[Back]