“ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ” หนังสือที่ควรอ่านเป็นคู่มือแก้ปัญหาสังคมยุคนี้

4
     การนำวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ ที่เน้นความสำคัญของจิตใจพร้อมกับความสำคัญของร่างกายจะมีส่วนช่วยสร้างความสมบูรณ์ แก่วิชาการต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้เกิดบูรณาการแก่ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าและจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกด้วย

     เพราะฉะนั้น การประยุกต์วิชาการตามแนวพุทธศาสตร์เข้ากับวิชาการอื่นๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเป็นการเติมคุณค่าของวิชาการนั้นๆให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วิชาการต่างๆหากมุ่งแต่เสนอข้อเท็จจริงโดยปราศจากการคำนึงถึงศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้วิชาการนั้น ๆ เป็นเหมือนศาสตาวุธทำลายมนุษยชาติ พุทธศาสตร์เน้นทั้งความรู้และคุณธรรมวิชาการต่างๆ ควรบรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบหรือคุณธรรมตามที่ปรากฏในหลักการของพุทธรรมเข้าไปด้วย… และนี่คือที่มาของหนังสือเรื่อง “สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์” ซึ่งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตขึ้น ผู้เขียน คือ ศ.ดร.จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์ทฤษฏีหลักทางสังคมวิทยา การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันสังคม พระพุทธศาสนากับการแบ่งชนชั้นทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความขัดแย้งทางสังคมและแนวทางแก้ไขตามแนวพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกซึ่งได้นำปัญหาที่ท้าทายพระพุทธศาสนาในปัจจุบันมาบรรจุไว้ให้ช่วยกันขบคิดและแก้ไขด้วย หนังสือเล่มนี้มีความหนา 168 หน้า (ขนาด 8 หน้ายก)จำหน่ายในราคา 140 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2940-5501-2

[Back]