ม.เกษตร จับมือ ธ.ก.ส.ร่วมพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

4
     วันที่ 29 มีนาคม 2548 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวถึงสาระสำคัญในการลงนามครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2545 ตามคำปรารภของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ โดยกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งคณะทำงานทั้ง มก.และธ.ก.ส. หารือเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์และสามารถบูรณาการความร่วมมือได้ จึงได้จัดทำแผนบูรณาการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง มก. – ธ.ก.ส. มีระยะเวลา 5 ปี โดยมีสาระสำคัญในกิจกรรมหลัก 5 ด้านด้วยกัน คือ การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ สินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การส่งเสริมและการสนับสนุนนิสิตและบัณฑิต ของ มก. ฝึกปฏิบัติงานและเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการส่งเสริมและสนับสนุนของ ธ.ก.ส.ให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน ธ.ก.ส. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการเพื่อเป็นการบริการสังคมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่องค์กร อีกด้วย

[Back]